Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Rekisteriseloste

##1) Rekisterin pitäjä
HUS-Kuntayhtymän tarkastuslautakunta
Y-tunnus: 1567535-0
Stenbäckinkatu 9A, 00029 HUS

##2) Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, p. 09 471 71215, pirjo.rasanen@hus.f

##3) Rekisterin nimi
HUS-kuntayhtymän kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusrekisteri

##4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

##5) Rekisterin tietosisältö

Henkilöpiiri:
Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan
toimielimen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat,
kunnanjohtaja, pormestari ja apulaispormestari sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä
jaostojen esittelijät sekä esittelijöiden varahenkilöt, talous- ja konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet .

Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan
toimielimen jaoston jäsenet ja varajäsenet, muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja
varapuheenjohtajat.

Tietosisältö: Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssa tarkoitetut luottamus- ja virkatehtävän
hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja luottamustoimet
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut
sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

##6) Säännönmukaiset tietolähteet
Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

##7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Rekisteritietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimukseen, henkilömatrikkeliin tai sukututkimukseen.

##8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei muita siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

##9) Rekisterin suojauksen periaatteet
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa tilassa, johon pääsy
määräytyy virkatehtävien perusteella.

Rekisterin tietojen muokkaus on mahdollista vain tunnistautuneille käyttäjille käyttäen TUPAS-tunnistautumista. Rekisterin käyttäminen on mahdollista vain salatun HTTPS-yhteyden avulla.
Rekisteriä ylläpidetään turvallisissa konesaleissa, jossa on erillinen pääsynvalvonta.