HUS-yhtymä - Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 (EU-tietosuoja-asetus)

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee HUS-yhtymän tarkastuslautakunnan keräämää ja ylläpitämää sidonnaisuusrekisteriä.

Rekisterinpitäjä

Nimi: HUS-yhtymän tarkastuslautakunta

Osoite:

Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki
PL 781, 00029 HUS

Yhteystiedot:

HUS keskuskirjaamo
PL 200, 00029 HUS
Puhelinvaihde: 09 4711
Kirjaamon telefax: 09 471 75500
Kirjaamon sähköposti: keskuskirjaamo(at)hus.fi

Rekisterin vastuuhenkilö

Arviointijohtaja Pirjo Räsänen

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Postiosoite:
HUS keskuskirjaamo
PL 200, 00029 HUS

Sähköposti: eutietosuoja(at)hus.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Sähköposti: tarla(at)hus.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 89 §:n perusteella. Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 89 §:n mukaan tiettyjen hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa. Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Henkilötietojen käsittelyn perusta

Henkilötietojen käsittelyperusteet ovat
• EU tietosuoja-asetus (2016/679) 6 artikla, 1. c
• Hyvinvointialuelaki 611/2021 § 89

Rekisterin tietosisältö

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee HUS-yhtymässä yhtymähallituksen jäseniä ja varajäseniä, lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia sekä viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat toimitusjohtaja sekä yhtymähallituksen ja lautakuntien esittelijät.

Kerättävät tiedot saattavat sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja

• nimi
• henkilötunnus
• tiedot luottamustehtävästä
• tiedot virkasuhteesta
• tiedot sidonnaisuuksista sisältäen tiedot luottamustoimista, liiketoiminnan harjoittamisesta sekä tiedot merkittävästä varallisuudesta

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Ei säännöllisiä luovutuksia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännöllisiä luovutuksia.

Tietojen säilytysaika

Sidonnaisuusilmoitukset säilytetään pysyvästi Kansallisarkiston päätöksen (AL/10361/07.01.01.03.01/2017) mukaisesti arkistoimalla ne tarkastuslautakunnan ja yhtymäkokouksen pöytäkirjojen liitteenä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilörekisteri on suojattu asiattomalta pääsyltä erilaisin teknisin ja organisatorisin keinoin ja järjestelyin. Henkilötiedot on tallennettu palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat suojattu palomuureilla ja salasanoilla. Henkilörekisterin tietoja käsittelevät ainoastaan valtuutetut henkilöt, joilla on rekisteriin myönnetyt käyttöoikeudet.

Rekisteröidyn oikeudet

• Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin 15 artikla
rekisteröity voi tehdä kirjallisen tietopyynnön omista tiedoistaan
• Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla)
rekisteröity voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
• Oikeus tietojen poistamiseen (17 artikla)
rekisteröity voi vaatia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta turhan tai väärän tiedon poistamista
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla)
rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapaus-kohtaisesti
• Oikeus vastustaa käsittelyä (21 artikla)
rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapaus-kohtaisesti
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla)
rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapaus-kohtaisesti

Edellä mainittuja oikeuksia koskevat hakemukset tai vaatimukset toimitetaan HUS-yhtymän kirjaamoon.

Yhteystiedot:
HUS keskuskirjaamo
PL 200, 00029 HUS
Puhelinvaihde: 09 4711
Kirjaamon telefax: 09 471 75500
Kirjaamon sähköposti: keskuskirjaamo(at)hus.fi

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen tiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
https://tietosuoja.fi/etusivu
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi